Kontrolltööde klass 2018/19 õppeaastal.

Kontrolltööde klass alates 4. klassist

 
E
T
K
N
R
 
7.
Anneli Sadam
Kab nr 147
Maiu Hiis
Kab nr 228
 
Eha Luukas
Kab nr 149
 
8.
Anneli Sadam
Kab nr 147
Maiu Hiis
Kab nr 228
 
 

 

Väljavõte Käina Kooli õppekavast:

7.2. Järelvastamise ja järeltööde sooritamine

  • Hindelised kontrolltööd peavad olema õpetaja poolt kantud e-kooli kontrolltööde plaani mitte hiljem kui 1 nädal enne töö toimumist.
  • Õpilasel tohib ühel päeval olla reeglina ainult üks kontrolltöö. Erandeid tehakse poolte kokkuleppel.
  • Hindamise ajal mõjuva põhjuseta koolist puudunud õpilase või tähtajaks tegemata töö võib hinnata „nõrgaks“ („1“).
  • Järelvastamise või järeltööde sooritamiseks on aega 7 koolipäeva alates hinde avaldamisest ekoolis.
  • Õpilasel on võimalik parandada kontrolltöid kontrolltööde klassis.
  • Kui õpetaja peab vajalikuks enne järeltööd õpilase osalemist konsultatsioonis, on see õpilasele kohustuslik eeltingimus järeltöö sooritamiseks.
  • Tunnikontrolle, suulisi vastuseid on võimalik parandada vaid kokkuleppe saavutamisel õpetajaga.
  • Kui õpilane on olnud haige, võib ta esimesel kooli tulemise päeval toimuvad tööd sooritada kohe või 7 koolipäeva jooksul. Muul põhjusel puudunud õpilane on kohustatud töö sooritama õpetaja poolt määratud ajaks.