Dokumendid

Kooli põhimäärus

Kooli kodukord. Lisa 1: õpilasreeglid

KOV arengukava kinnitamise määrus, kooli arengukava

Kooli õppekava

Digipädevuste toetuskava

Uurimistöö juhend

Loovtöö juhend

Meene kavandikonkursi juhend

Riikliku järelevalve teostajad: nimekiri.

Ainekavad:
Eesti keel
Kehaline kasvatus
Kunstiained
Loodusained
Matemaatika
Sotsiaalained
Tehnoloogiaõpetus
Võõrkeeled
Valikained:
Informaatika
Karjääriõpetus